ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатор на кампанията "Cyber Sale" е търговско дружество “Квантум Спорт” ЕООД, ЕИК 205281222, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Черни връх” 158, представлявано от Драгана Кръстич - Управител, наричано по-долу „Организатор“.

 

II. ПЕРИОД И ВАЛИДНОСТ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията ще се проведе между 25.11.2021 г. в 00:01 ч. и 28.11.2021 г. в 23:59 ч., в онлайн магазина на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/, като промоциите и отстъпките, обявени в рамките на Кампанията са валидни само по време на Кампанията.

 

III. ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие има всяко физическо и/или юридическо лице, с местоживеене/пребиваване, съответно със седалище в България, което закупи продукти, включенив Кампанията, през посочения по-горе период.

3.2. Продуктите, включени в Кампанията, са тези, които се визуализират в онлайн магазина, като същите ще бъдат предлагани до изчерпване на количествата, налични в склада на Организатора.

3.3. Организаторът си запазва правото, по своя собствена преценка, да откаже участие на всяко лице, което не спазва натоящите Правила; или за което има данни за злоупотреба, извършване на противоправни и/или неморални действия във връзка с Кампанията, без да има задължението да доказва съответните обстоятелства.

 

IV. ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Kампанията са включени продуктите, маркирани с етикет "Cyber Sale".

4.2. Отстъпките в Кампанията са посочени в цената на всеки артикул и са валидни само по време на Кампанията.

4.3. Отстъпките важат до изчерпване на количествата, налични в склада на Организатора.

 

V. АКТИВИРАНЕ НА ОТСТЪПКИ

5.1 Отстъпките ще се прилагат директно в пазарската количка за онлайн покупки, направени на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

6.1. Връщането на закупените продукти ще се извършва при спазване на условията за връщане, валидни в мрежата на магазините Under Armour и описани на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/, секция Процедура за връщане.

6.2. В случай на връщане, паричната стойност на върнатия продукт ще бъде цената, на която същият е закупен.

6.3. За продукти, закупени в рамките на Кампанията, е възможна замяна само на размер, като клиентът има право да се възползва от ценовата оферта на закупения продукт съгласно условията за връщане, описани на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/, секция Процедура за връщане. За по-голяма яснота, ако клиентът реши да замени продукта с друг, различен от закупения, валидната цена на новия продукт е цената към датата на замяната.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

7.1. Организаторът не носи отговорност по отношение на претърпени загуби, забавяния или друг вид проблеми, с какавито участниците в Кампанията биха могли да се сблъскат в процеса на регистрация и участие в Кампанията, дължащи се на интернет доставчика или интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира.

7.2. Организаторът не носи отговорност за внезапни прекъсвания / неизправности на интернет доставчика или блокиране на достъпа до онлайн магазина https://bg.kvantumsport.com/ поради срив на мрежата в периодите на натоварен трафик които могат да възпрепятстват участието в Кампанията по време на нейното провеждане.

 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Настоящите правила са достъпни безплатно за всеки участник на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/, секция Информация/Кампания “Cyber Sale”.

8.2. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват техните идентификационни данни да бъдат съхранявани в базата данни, до която Организаторът и administratora na websaita ще имат достъп, като същите могат да се използват изключително за маркетингови дейности, извършвани от “Квантум Спорт” ЕООД, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни (Общ регламент за защита на личните данни). Освен това, с участието си в Кампанията, участниците изрично се съгласяват да получават маркетингова информация относно промоционални кампании по електронна поща, SMS или други средства за комуникация от Организатора  

8.3. Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, участниците имат свободен достъп до своите личните данни, събирани или обработвани от Организатора, лично или чрез пълномощници, чрез писмено искане, датирано и подписано, отправено до него. Участниците също така имат право да влияят върху личните данни и могат, в зависимост от случая, да поискат коригиране, актуализиране, блокиране или изтриване на данни, чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, особено на непълни или неточни данни. При посочените по-горе условия участниците могат също да поискат трансформиране в анонимни данни на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, като имат право да се противопоставят по всяко време, по основателни и законни причини, свързани с конкретната ситуация, доколкото данните следва да бъдат обработени, освен ако не са налице законови разпоредби, регламентиращи противното.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

9.1. Организаторът се освобождава от всякаква отговорност в случай на непреодолима сила или случайно събитие по смисъла на разпоредбите на чл.  306 от Търговския закон.

9.2. За целите на настоящите правила, непреодолима сила означава всяко събитие, което не може да бъде контролирано, отстранено или предвидено от Организатора и чието настъпване прави последния неспособен да изпълни задълженията, поети съгласно тези правила. Категорията на тези събития включва, но не се ограничава до: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения, епидемии, други катаклизми от всякакъв вид, както и всякакви актове на държавни органи, които могат да възпрепятстват или променят условията на Правилата.

9.3. Ако по някаква причина тази Кампания не може да бъде проведена, както е планирано поради причини извън контрола на Организатора, включително, но не само: измама, технически проблеми, нормативни актове вследствие разпространението на COVID-19, или всякакви други причини, които могат да засегнат организацията, администрацията, сигурността, справедливостта, целостта или правилното провеждане на Кампанията, Организаторът си запазва правото да отмени, прекрати, модифицира или преустанови Кампанията.

9.4. В случай, че преди началото на Кампанията или по всяко време от нейното провеждане, възникне някоя от пречките, предвидени в чл. 9.1., 9.2. или 9.3., “Квантум Спорт” ЕООД ще направи официално съобщение в тази връзка на уебсайта https://bg.kvantumsport.com/.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Чрез закупуване на продукт, включен в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват и ще спазват всички разпоредби, срокове и условия на настоящите Правила.

10.2. “Квантум Спорт” ЕООД си запазва правото да променя настоящите Правила при необходимост, като публикува промените на официалния уебсайт на Организатора, съответно на https://bg.kvantumsport.com/.

10.3. Всяка жалба, свързана с провеждането на Кампанията, ще бъде отправена в писмена форма до Организатора на адреса на управление, посочен в настоящите Правила, в разумен срок от настъпване на заявеното събитие.

10.4. Всички спорове между Организатора и участниците в кампанията ще се решават по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, от компетентните съдилища на територията на гр. София, България.

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ